Golang从入门到嗨皮:golang调用js代码

明确说明,这个的效率不会非常好,但是够用了。


package main

import (
  "fmt"

  "github.com/robertkrimen/otto"
)

func main() {
  vm := otto.New()
  //vm.Run()这里面是javascript代码,下面这段代码,是QQ空间提取出来的。
  vm.Run(`
    function u(x, K) {
    x += '';
    for (var N = [], T = 0; T < K.length; T++) N[T % 4] ^= K.charCodeAt(T);
    var U = ['EC', 'OK'],
    V = [];
    V[0] = x >> 24 & 255 ^ U[0].charCodeAt(0);
    V[1] = x >> 16 & 255 ^ U[0].charCodeAt(1);
    V[2] = x >> 8 & 255 ^ U[1].charCodeAt(0);
    V[3] = x & 255 ^ U[1].charCodeAt(1);
    U = [];
    for (T = 0; T < 8; T++) U[T] = T % 2 == 0 ? N[T >> 1] : V[T >> 1];
    N = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'];
    V = '';
    for (T = 0; T < U.length; T++) {
      V += N[U[T] >> 4 & 15];
      V += N[U[T] & 15]
    }
    return V
    }

    `)
  //使用vm.Call(函数名,nil,传递的参数,如果后面有多个参数,用逗号隔开就可以了)
  value, _ := vm.Call("u", nil, "12345678", "234")
  fmt.Println(value)
}


发表评论 / Comment

用心评论~